Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Louise Craeymeersch (LOU)
Haandeput, 7
8760 Meulebeke
België

TEL +32472457909
E-MAIL info@lou4you.be

BTW BE0793222250

 

Artikel 2: Aanbod

  1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn (verzending/afhaling);
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

 

Artikel 3: Prijzen/betalingen

Alle prijzen worden steeds in EURO uitgedrukt. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

De consument kan zijn bestelling enkel elektronisch betalen via bancontact of kredietkaart. 

De ondernemer treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. De ondernemer is, ondanks de nodige maatregelen, niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van gegevens. Alsook eventuele andere schade die de koper of een derde zou lijden ten gevolge van de elektronische betaling.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4: Levering en overeenkomst van bestelling

De verzending vindt plaats binnen maximaal vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreefd naar een levering binnen de 3 werkdagen na verzending in België, maar geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De prijzen van de aangeboden goederen is exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

De levering gebeurt door bpost, tenzij de verkoper hierover anders beslist.

De klant moet zichtbare schade aan een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan LOU, via e-mail of berichtvenster op de website met vermelding van het ordernummer.

Verlies of beschadiging van het artikel is de verantwoordelijkheid van de klant, wanneer de klant de goederen in goede staat gekregen heeft na levering.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is enkel geldig op online aankopen via de website van LOU.be.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van levering of ophaling.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, binnen de 14 kalenderdagen, LOU via e-mail of het berichtvenster op de website op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant wordt via e-mail op de hoogte gebracht wanneer de aanvraag goed is toegekomen bij LOU.

De klant mag nooit later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, de goederen terugzenden of overhandigen aan LOU, op het volgend adres: Haandeput 7, 8760 Meulebeke.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen alsook het ingevuld herroepingsdocument. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt LOU zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal LOU de ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, terugbetalen. LOU heeft het recht om te wachten met de terugbetaling tot de goederen terug bij LOU geleverd worden, om dan binnen de 14 kalenderdagen het resterend bedrag terug te storten.

De klant betaald zelf de leveringskosten wanneer het beroep doet op het herroepingsrecht. Deze kosten worden niet terugbetaald door LOU.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering worden ook niet terugbetaald.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Het herroepingsdocument bevindt zich onderaan deze pagina.

 

Artikel 6: Garantie

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met LOU en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen.

De garantie op kaarsen vervalt van zodra de kaarsen al sporen bevatten van gesmolten was en 1 maand na levering.

De garantie op betoncreaties (gebroken potten door levering, …) vervalt binnen de 14 kalenderdagen.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 7: Niet-betaling sancties
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LOU beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt LOU zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 8: Privacy (zie ook onze privacy policy)

LOU respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LOU, Haandeput 7, 8760 Meulebeke (met vermelding van e-mailadres), kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

De gegevens van de klant wordt gezien als vertrouwelijke informatie en zullen niet doorgeven, verhuurd of verkocht worden aan derden.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door LOU om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Privacy policy

LOU is enkel verantwoordelijk voor het privacybeleid van haar eigen website www.lou4you.be. Door gebruik te maken van deze website, stemt u overeen met dit privacybeleid.

LOU respecteert ten alle tijden de privacy van alle websitegebruikers.

LOU vraagt de persoonsgegevens van zodra er een bestelling is geplaatst. Dit is om de bestelling te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden bewaard bij LOU en eventueel bij de verzendkoerier, wanneer er voor verzending gekozen werd.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel (betaalplatform, koerierdienst,…). Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.